Hoạt động gần đây của trang web

02:50, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn tròn (pityriasis rotunda) (圆形糠疹)
02:48, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn trắng (Pityriasis Alba) (白色糠疹)
02:46, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
02:45, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
02:44, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn dạng Lichen
02:15, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn hồng (玫瑰糠疹) (pityriasis rosea)
02:13, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã nhận xét trên Vẩy nến
02:13, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã xóa nhận xét từ Vẩy nến
02:12, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vẩy nến
02:11, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vẩy nến
02:07, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh vẩy cá
01:37, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U tuyến mồ hôi 汗管瘤(Syringoma)汗管囊瘤(Syringocystoma)
07:01, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U mềm lây ( Molluscom Contagiosum) (传染性软疣)
06:59, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tay chân miệng
06:56, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
06:50, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Sùi mào gà
06:50, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Rôm sảy (Miliaria) (痱子)
06:49, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh Darier,Bệnh loạn sừng nang lông(毛囊角化症)
06:47, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Liken phẳng (LICHEN PLANUS)
06:46, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Lang ben
01:58, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Hắc lào
01:56, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Giang mai (Syphilis)(梅毒)
01:50, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Rụng tóc
01:26, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Nấm tay chân
01:24, 1 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Nấm ở đầu